Overige

Behandelovereenkomst

U kunt hier de tekst van de behandelovereenkomst zien die getekend dient te worden bij een behandelingstraject.

Privacyreglement

De behandelaar houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement

Uiteraard wordt er zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de behandelaar die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen.
 • Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelaar verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het dossier opgeslagen.
 • Mocht zich voordoen dat behandelingen zoals hier uitgevoerd kunnen bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek zullen deze anoniem aangeleverd worden.
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat ik niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, laat dit onmiddellijk weten en zullen we in overleg een oplossing vinden.

Volledige informatie betreffende de Wet Persoonsgegevens is op verzoek in te zien/beschikbaar.

Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt/cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt:

 • De werkwijze voor de behandeling  wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient u dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de u dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat ik kan oordelen of de client  behandeld kan worden.
 • Als een u er bezwaar tegen heeft om door een man behandeld te worden kan ik u een andere praktijk aanbevelen.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de behandelaar en u aanwezig zijn. Alleen bij   groepsbehandeling of meditatie zullen er meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan u gevraagd worden.
 • De behandelaar en eventuele begeleiders dienen zich tegenover u respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met u de behandeling gewijzigd of beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met u blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Huisregels

Om ervoor te zorgen dat onze zorg optimaal tot zijn recht komt, en voor een goede gang van zaken, hebben wij een aantal huishoudelijke punten op een rijtje gezet:

 • Wanneer u een afspraak heeft, kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Ik zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door mij gehaald bent, meldt u zich dan s.v.p. even door op de deur te kloppen. het kan zijn dat de behandeling uitloopt door omstandigheden en ik de tijd niet goed heb bewaakt.
 • De tijd die voor u gereserveerd is, bedraagt de eerste maal 60 minuten. Dit is inclusief de tijd die nodig is om administratieve gegevens te verwerken. De duur van vervolgbehandelingen wordt van te voren afgesproken.
 • Afmelden of wijzigen van een afspraak dient uiterlijk 24 uur van te voren te geschieden.

 

Bij een te late afmelding wordt de gereserveerde behandeltijd in rekening gebracht. De verzekeraars zullen de niet nagekomen afspraak niet vergoeden. Wij zijn verplicht deze kosten bij u zelf in rekening te brengen.

 • Om de administratieve gegevensverwerking bij het eerste contact zo vlot/voorspoedig mogelijk te laten verlopen, vragen ik u om een identiteitsbewijs e bij dit eerste contact mee te nemen.
 • Ik heb geen overeenkomst met zorgverzekeraars. Of u het tarief ( of deel daarvan ) van een behandeling vergoed krijgt verschilt per verzekeraar. Controleer zelf uw polisvoorwaarden.
 • Andere behandelingen dan fysiotherapie worden niet vergoedt door de verzekeraar.
 • In principe wordt per keer afgerekend
 • In verband met de hygiëne verzoeken wij u om bij ieder bezoek een grote badhanddoek mee te brengen.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Laat deze dus niet onbeheerd in de wacht- of kleedkamer achter.

Opmerkingen en klachten

Als het beter kan …
… dan hoor ik het graag!

Ideeën en opmerkingen

Ik ben voortdurend bezig naar verbetering van de behandeling: wanneer het beter kan? Uw ideeën en opmerkingen hoor ik graag.

Is er iets misgegaan of heeft u een klacht over de praktijk

Natuurlijk vind ik het vervelend voor u dat iets anders is gelopen dan u verwacht of gewenst had. Samen met u wil ik een goede oplossing bedenken, voor nu en om in de toekomst een en ander te voorkomen. Ik neem elke klacht serieus en bespreek het met u.

Uw klacht wordt in een klachtendossier opgenomen.